Sjøgrens syndrom

Planlegging

Dette er risikosvangerskap og skal planlegges. Du kan lese generelt om bindevevssykdommer HER.

Risiko er særlig knyttet til tilstedeværelsen av anti-SSA- og/eller anti SSB antistoffer, som du kan lese om HER. Ellers er risiko knyttet til organaffeksjon, grad av inflammasjon, antifosfolipid antistoffer, overlapp mot SLE, samt sekundær vaskulitt. Sykdommen skal være i remisjon eller sykdomsaktiviteten så lav som mulig i minst seks måneder før svangerskap.

De som allerede bruker hydroksyklorokin kan fortsette med dette i svangerskapet. Én studie har vist redusert risiko for hjerteblokk hos foster/spedbarn av mødre som allerede hadde født et barn med hjerteblokk. På bakgrunn av dette kan hydroksyklorokin vurderes også hos pasienter som ikke bruker det fra før, men det finnes ingen konsensus om hydrokysklorokin som primærprofylakse mot hjerteblokk.

ASA som profylakse mot preeklampsi kan være indisert ved organaffeksjon, aktiv inflammasjon, samt ved overlapp mot SLE – dette vurderes i samråd med gynekolog. Blodfortynnende behandling ved antifosfolipid antistoffer er beskrevet HER.

Svangerskapet

Gravide med Sjøgren syndrom skal følges som høyrisikosvangerskap av revmatolog og gynekolog etter nasjonale anbefalinger beskrevet HER.

Kongenitalt hjerteblokk forekommer hos 1-2 % av fostrene der mor er positiv for anti-SSA og/eller anti-SSB. Ved positiv anti-SSA eller anti-SSB bør fosterhjertefrekvens registreres ukentlig i uke 16-24 hos fastlege eller jordmor, med Doppler eller trestetoskopDet er revmatologs ansvar å informere pasient og primærhelsetjeneste om dette.

Pågående inflammasjon er på generelt grunnlag assosiert med økt risiko for preterm fødsel, preeklampsi og barn som er små for gestasjonsalder. Utover dette har vi lite kunnskap om svangerskapskomplikasjoner og sykdomsaktivitet hos gravide med Sjøgren syndrom.

Seponeringstidspunkt for evt. preeklampsi-profylakse vurderes av gynekolog.

Ved oppfølging hos revmatolog er det nyttig å bruke sjekklisten for «kontroll av bindevevssykdommer i svangerskap», som du finner nedenfor. 

Etter fødselen

Nyfødte av mødre positive for anti- SSA og/eller anti- SSB bør screenes med EKG før hjemreise fra barselavdelingen. Kvinner med Sjøgren syndrom bør følges opp det første året etter fødselen.

Prevensjon bør diskuteres på kontroller etter fødsel.

Sjekkliste

Vurderinger før svangerskap ved bindevevssykdommer

Kontroll av pasienter med bindevevssykdom i svangerskapet

Litteratur

Oppdatert november 2023