Takayasu arteritt

Takayasu arteritt er en vaskulittsykdom som affiserer store kar, særlig aorta og aortas hovedgrener. Karinflammasjon kan føre til stiv karvegg, stenoser, aneurismer, og blodproppdannelse.

Planlegging

Dette er risikosvangerskap og bør planlegges nøye.

Risikofaktorer er særlig knyttet til utbredelse av karaffeksjon, både aktiv inflammasjon og kronisk skade. Spesielt alvorlig er affeksjon av nyrearterier (med sekundær hypertensjon), avgang til koronararterier (med risiko for hjerteinfarkt), og halskar (med risiko for hjerneslag).

Hypertensjon er en selvstendig risikofaktor, og blodtrykket bør være optimalt behandlet før og under svangerskap, og i den første tiden etter fødselen. Nefrolog bør konsulteres om blodtrykkssenkende medisin i svangerskapet.

Relevant billeddiagnostikk for kartlegging av kar bør vurderes (CT eller MR angiografi, evt. UL av halskar), og evt. ekko cor. Det bør innledes samarbeid med relevante spesialister, som nefrolog og kardiolog.

Sykdommen skal være i remisjon eller sykdomsaktiviteten så lav som mulig i minst seks måneder før svangerskap. Dette er det beste utgangspunktet for lav sykdomsaktivitet og minst mulig komplikasjoner i svangerskapet.

Medikamenter som kan benyttes under svangerskap skal ikke seponeres, da dette kan medføre økt sykdomsaktivitet. Dette gjelder for eksempel azatioprin og TNF-hemmer. Fosterskadelige medikamenter skal seponeres og vurderes erstattet med medikamenter som kan benyttes i svangerskap i god tid før kvinnen blir gravid. Dette gjelder for eksempel metotreksat.

Alle bør i utgangspunktet ha ASA 75 eller 150 mg tatt om kvelden som profylakse mot preeklampsi fra uke 12. Dose og behandlingsvarighet vurderes av obstetriker – les mer om dette HER.

Svangerskapet

Dette er risikosvangerskap, som skal følges opp av revmatolog og obstetriker etter nasjonale anbefalinger omtalt HER.

Kvinner med Takayasu arteritt kan få økt inflammatorisk aktivitet i svangerskapet, men det er ikke vist noen klar sammenheng mellom svangerskap og forverring av sykdomsaktivitet.

Det er særlig risiko for (forverring av) hypertensjon og preeklampsi, spesielt ved eksisterende hypertensjon. Det er også rapportert om økt risiko for fødsel før uke 37 og barn som er små for gestasjonsalder.

Velbehandlet blodtrykk er viktig gjennom hele svangerskapet.

Obstetriker vurderer dose og seponeringstidspunkt for preeklampsi-profylakse.

Forløsningsform og anestesibehov vurderes av obstetriker og anestesilege. Det er særlig viktig med blodtrykksmåling under og etter fødselen. Anestesilege må vurdere hemodynamiske forhold med tanke på anestesi ved evt. keisersnitt.

Bruk gjerne sjekklisten «Kontroll av pasienter med vaskulittsykdom i svangerskap», som du finner nedenfor.

Etter fødselen

Blodtrykk-monitorering første 48 timer etter fødselen anbefales, ettersom det er beskrevet sjeldne tilfeller av ukontrollert hypertensjon med organsvikt postpartum.

Kvinner med Takayasu arteritt bør følges opp av revmatolog første år etter fødselen, på grunn av risiko for oppbluss. Prevensjon bør diskuteres.

Sjekkliste

Vurderinger før svangerskap hos vaskulittpasienter

Kontroll av pasienter med vaskulittsykdom i svangerskap

Litteratur

Oppdatert mai 2024